gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Shailendra Lata Mangeshkar Saleel Chowdhury Madhumati (1958) 
gaIta SaOlaoMd` lataa maMgaoSakr salaIla caaOQarI maQaumataI 


GaDI GaDI maaora idla QaDko, haya QaDko, @yaaoM QaDko
Aaja imalana kI baolaa maoM, sar sao caunairyaaM @yaaoM sarko

saarI ]mar ko badlao maOMnao, maaMgaI qaI yao Saama
Aaja yahI Kaao jaa]}MgaI maOM, ]nakI baahoM qaama
pyaar imalaa AaMcala Bar ko

Aaja papaIho taU caupa rhnaa, maOM BaI hU^M caupacaapa
idla kI baata samaJa laoMgao, saavarIyaaM Apanao Aapa
doKa jara QaIrja Qar ko