gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Kaifi Azami Mohhamad Rafi Madan mohan Naunihaal (1967) 
gaIta kOfI AaJamaI maaohaommad rfI madna maaohna naaOinahala 


taumharI jaulf ko saayao maoM Saama kr laUMgaa
safr [sa ]ma` ka pala maoM tamaama kr laUMgaa

najar imalaayaI taao paUCUMgaa ,[Sk ka AMjaama
najar JaukayaI taao ,KaalaI salaama kr laUMgaa

jahana_e_idla pao hukumata taumho maubaark hao
rhI iSaksta taao vaao Apanao naama kr laUMgaa