gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Mukesh Shankar Jaikishan Awara (1951) 
gaIta maukoSa SaMkr jayaikSana Aavaara 


hma tauJa sao maaohbbata kr ko sanama
raotao BaI rho, hsatao BaI rho
KauSa hao ko saho ]la\fta ko isatama
raotao BaI rho, hsatao BaI rho

hO idla kI lagaI @yaa tauJa kao Kabar
ek dd- ]za, qara-yaI najar
KaamaaoSa qao hma, [sa gama kI ksama

yao idla jaao jalaa ek Aaga lagaI
AaMsaU jaao baho barsaata huyaI
baadla kI tarh, Aavaara qao hma