gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Majrooh Sultanpuri Kishor Kumar Kishor Kumar Jhumroo 
gaIta majar}h saultaanapaurI ikSaaor kumaar ikSaaor kumaar Jaumar} 


kao[- hmadma naa rha, kao[- sahara naa rha
hma iksaI ko naa rho, kao[- hmaara naa rha

Saama tanaha[- kI hO, AaegaI maMiJala kOsao
jaao mauJao rah idKaae , vahI taara na rha

@yaa bataa]} maOM kha , yaU hI calaa jaataa hU
jaao maUJao ifr sao baulaa lao, vaao [Saara naa rha