gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Shakil Badauni Hemant kumar Hemant Kumar Bin Badal Barsaat (1963) 
gaIta SakIla badayaunaI homaMta kumaar homaMta kumaar ibana baadla barsaata 


jaba jaaga ]zo Armaana, taao kOsao inaMd Aae?
hao Gar maoM hsaIM maohmaana, taao kOsao inaMd Aae?

yao rata yao idla kI QaDkna, yao baZtaI huyaI baotaabaI
ek jaama ko Kaaitar jaOsao, baocaOna hao kao[- SarabaI
SaaolaaoM maoM iGarI hao jaana, taao kOsao inaMd Aae

najaidk bahaota hOM maMijala, ifr BaI hOM gajaba kI dUrI
eo idla yao taU hI batalaa do, yao kaOna saI hOM majabaUrI
jaba saaoca maoM hao [nsaana, taao kOsao inaMd Aae