gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Mukesh 
gaIta maukoSa 


JaumataI calaI hvaa, yaad Aa gayaa kao[-
bauJataI bauJataI yaad kao ifr jalaa gayaa kao[-

Kaao gayaI hOM maMijalaoM, imaT gae hOM rastao
gaid-Sao hI gaid-Sao, Aba hOM maoro vaastao
AaOr eosao maoM mauJao, ifr baulaa gayaa kao[-

caUpa hOM caaMd caaMdnaI, caUpa yao Aasamaana hO
imazI imazI inaMd maoM, saao rha jahana hO
Aaja AaQaI rata kao @yaao jagaa gayaa kao[-