gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Mukesh Roshan Bawre Nain (1950) 
gaIta maukoSa raoSana baavaro naOna 


taorI duinayaa^M maoM idla lagataa nahI, vaapasa baulaa lao
maO sajado maoM igara hU, mauJa kao eo maailak ]za lao

bahar AayaI qaI, iksmata nao magar yao gaula iKalaayaa
jalaayaa AaiSayaaM, sayyaad naoM par naaoMca Dalao

BaMvar ka sar naa cakrae, na idla lahraoM ka DUbao
lao kStaI Aapa kr dI maOnao taUfaM ko hvaalao