gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Anand Bakshi Lata Mangeshkar Laxmikant Pyarelal Jivan Mrityu (1970) 
gaIta AanaMd baxaI lataa maMgaoSakr laxmaIkaMta pyaarolaala jaIvana maRtyaU 


iJalaimala isataaraoM ka AaMgana haogaa
irmaiJama barsataa saavana haogaa
eosaa sauMdr sapanaa, Apanaa jaIvana haogaa

taorI AaKaaoM sao saara, saMsaar maOM doKaUMgaI
doKaUMgaI [sa paar yaa, ]sa paar maOM doKaUMgaI
naOnaaoM kao taora hI, dSa-na haogaa

raoyaoMgaI yao AaMKaoM ifr BaI maOM taao mauskura]}MgaI
duKa ko taufanaaoM sao BaI maOM naa Gabara]}MgaI
jaba saaqa maoro, maora saajana haogaa