gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Rajendra Krishna Lata Mangeshkar Ravi Bharosa (1963) 
gaIta rajaoMd` kRXNa lataa maMgaoSakr rvaI Baraosaa 


vaao idla kha sao laa]}, taorI yaad jaao Baulaa do
mauJao yaad Aanao vaalao, kao[- rastaa bataa do

rhnao do mauJa kao Apanao, kdmaaoM kI Kaak banakr
jaao nahIM tauJao gavaara, mauJao Kaak maoM imalaa do

maoro idla nao tauJa kao caaha, @yaa yahI maorI Kataa hOM
maanaa Kataa hOM laoikna eosaI taao naa sajaa do