gaItakar
gaaiyaka
 lataa maMgaoSakr

saMgaItakar
 paM. +dyanaaqa maMgaoSakr

ica~apaT
 jaOta ro jaOta

gaIta

marazI
 


  Lyrics  | Lata Mangeshkar  | Hridayanath Mangeshkar  | Jait Re Jait 

maI rata TaklaI, maI kata TaklaI
maI mauD@yaa saMsaaracaI baaAI laaja TaklaI

ihrvyaa paanaaMta, ihrvyaa paanaaMta saavaML saavaMr caalataI
Bar jvaanaItalaI naar, AMga maaoDIta caalataI

hYa paMKaavartaI, maI naBa paaMGartaI
maI mau@ta maaornaI baaAI caaMdnyaata nhataI

AMgaata maaiJayaa iBanalaaya Zaoilayaa
maI iBaMgariBavarI tyaacaI gaao maalana JaalaI
maI baaijaMdI manamaanaI baaAI fulaaMta nhalaI