gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Yogesh Lata Mangeshkar Saleel Chowdhury Rajnigandha 
gaIta yaaogaoSa lataa maMgaoSakr salaIla caaOQarI rjanaIgaMQaa 


rjanaIgaMQaa fUla taumharo, mahko yaU hI jaIvana maoM
yaU hI mahko pa`Ita ipayaa kI maoro AnauragaI mana maoM

AiQakar yao jaba sao saajana ka hr QaDkna par maanaa maOnao
maO jaba sao ]na ko saaqa baMQaI, yao Baod taBaI jaanaa maOnao
iktanaa sauKa hOM baMQana maoM

hr pala maorI [na AaKaaoM maoM basa rhtao hOM sapanao ]na ko
mana khtaa hOM maOM rMgaaoM kI, ek pyaar BarI badlaI bana ko
barsaU ]na ko AaMgana maoM