gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Neeraj Kishor Kumar Sachindev Burman Gambler (1971) 
gaIta naIrja ikSaaor kumaar saicanadova bama-na ga^mbalar 


idla Aaja Saayar hO, ga%ma Aaja nagm%aa hO, Saba yao gaja%la hOM sanama
gaOraoM ko SaoraoM kao Aao saunanaovaalao, hao [sa tarf BaI krma

Aa ko jara doKa taao taorI Kaaitar, hma iksa tarh sao ijae 
AaMsaU ko Qaagao sao saItao rho hma, jaao jaKm%a taUnao ide
caahta kI mahifla maoM gama taora lao kr iksmata sao Kaolaa jauvaaM
duinayaa sao jaItao, par tauJa sao haro, yaU Kaola Apanaa huAa

hO pyaar hma nao ikyaa ijasa tarh sao, ]sa ka naa kao[- javaaba
jara- qao laoikna taorI laaO maoM jalakr, hma bana gae Aaftaaba
hma sao hOM ijaMda vafa AaOr hma hI sao hOM taorI mahifla javaaM
hma jaba naa haoMgao taao rao rao ko duinayaa^M ZUMZogaI maoro inaSaaM

yao pyaar kao[- iKalaaOnaa nahIM hO, hr kao[- lao jaao KarId
maorI tarh ijaMdgaI Bar taDpa laao, ifr Aanaa ]sa ko krIba
hma taao mausaaifr hO, kao[- safr hao hma tao gaujar jaaeMgao hI
laoikna lagaayaa hOM jaao daMva hma nao vaao jaItakr AaeMgao hI