gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Neeraj Kishor Kumar Sachindev Burman Prem Pujari (1970) 
gaIta naIrja ikSaaor kumaar saicanadova bama-na p`aoma paujaarI 


fUlaaoM ko rMga sao, idla kI klama sao, tauJa kao ilaKaI raoja paataI
kOsao bataa]} iksa iksa tarh sao, pala pala mauJao taU sataataI

taoro hI sapanao laokr ko saaoyaa, taoro hI yaadaoM maoM jaagaa
taoro KayaalaaoM maoM ]laJaa rha yaU jaOsao ko maalaa maoM Qaagaa

baadla ibajalaI caMdna paanaI, jaOsaa Apanaa pyaar
laonaa haogaa janama hmao k[- k[- baar
[tanaa madIr, [tanaa maQaUr taora maora pyaar
laonaa haogaa janama hmao k[- k[- baar

saaMsaao kI sargama, QaDkna kI baInaa, sapanaaoM kI gaItaaMjalaI taU
mana kI galaI maoM mahko jaao hrdma, eosaI jaUhI kI klaI taU
CaoTa safr hao, laMbaa safr hao, saunaI Dgar hao yaa maolaa
yaad taU Aae, mana hao jaae, BaID ko baIca Akolaa
baadla ibajalaI caMdna paanaI, jaOsaa Apanaa pyaar.. ..

paUrba hao paiScama, ]ttar hao dixaNa, taU hr jagah mauskurae
ijatanaa hI jaa]} maOM dUr tauJa sao, ]tanaI hI taU paasa Aae
AaMQaI nao raoka, paanaI nao Taoka, duinayaa^M nao hsakr paukara
tasavaIr taorI laoikna ilae maO, kr Aayaa saba sao iknaara
baadla ibajalaI caMdna paanaI, jaOsaa Apanaa pyaar.. ..