gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

Search
Quiz
Guestbook
Help

marazI
 


 


   gaItaaonao hmao jaInaa isaKaayaa
   gaja%laaonao maaohaobbata isaKaayaI hO
   hr gaIta hmaara Apanaa hO
   hr gaIta hmaarI khanaI hO