gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 


   gaItaao nao hmao jaInaa isaKaayaa
   gaja%laao nao maaohbbata isaKaayaI hOM
   hr gaIta hmaara Apanaa hOM
   hr gaIta hmaarI khanaI hOM
Last updated on 13th Apr, 2002